Parks.it Versione Italiana
English version
FRANÇAIS
Das Portal der Italienischen Parks


Parks, Reserven und weitere Schutzgebiete in

Laos


Laos

Nationale Gebiete zur Bewahrung der Biodiversität

 • Corridor Nakai - Nam Theun and Phou Hin Poun
 • Dong Ampham
 • Dong Houa Sao
 • Dong Phou Vieng
 • Hin Nam No
 • Khammouane Limestone (Phou Hin Poun)
 • Nakai - Nam Theun
 • Nam Et
 • Nam Ha
 • Nam Kading
 • Nam Pouy
 • Nam Theun Ext.
 • Nam Xam
 • Phou Dene Din
 • Phou Khao Khoay
 • Phou Loey
 • Phou Phanang
 • Phou Xang He
 • Phou Xiengthong
 • Xe Bang Nouan
 • Xe Pian
 • Xe Xap

Bewahrungsgebiete

 • Dong Kalo
 • Dong Sithuane
 • Houei Nhang
 • Muang Khi
 • Nam Chuane

Feuchtlandreserven

 • Bung Nong Ngom

Jagdreserven

 • Nam Khang
 • Nam Sok Luang
 • Nong Boua
 • Phou Hi
 • Phou Keou Lom
 • Xekhampo-Boloven Plateau

Weitere Schutzgebiete

 • Nam Kan
 • Phou Kateup (Bolovens Northeast)
 • Phou Kathong
 • Phou Theung
 • Phu Luang (Bolovens Southwest)
 • Xe Khampho
Infos
Die Schutzgebiete in Laos
Nach dem World Database on Protected Areas gibt es in Lao People's Democratic Republic 22 Nationale Gebiete zur Bewahrung der Biodiversität, 5 Bewahrungsgebiete, 1 Feuchtlandreserve, 6 Jagdreserven und 6 weitere Schutzgebiete.


Quellen: World Database on Protected Areas (WCPA)