Parks.it Versione Italiana
English version
DEUTSCH
Le Portail des Parcs Naturels Italiens


Parcs, Réserves et autres Espaces Protégés au

Kazakhstan


Kazakhstan

Parcs Nationaux

 • Kokshetau

Parcs Naturels Nationaux

 • Altun Emel
 • Bayanayl'skiy
 • Ele Alatau

Réserves Naturelles Nationales

 • Aksu-Dzhabagly
 • Alakolskiy
 • Alma-Atinskiy
 • Bakanasskiy Saksaulniy
 • Barsakel'messkiy
 • Betpakdalinskiy
 • Chariinskiy
 • Chingistauskiy
 • Dzhungarskiy
 • Ermentayskiy
 • Iliyskiy tugayniy
 • Kaplankiirskiy
 • Karatauskiy
 • Kentinskiy
 • Kurgal'dzhinskiy
 • Kzulkumskiy
 • Lake Balkhash
 • Markakol'skiy
 • Naurzumskiy
 • Pribalkhashskiy
 • Saurskiy
 • Scintasskiy
 • Severo-Kazakhstanskiy
 • Syntasskiy
 • Syrdariynskiy
 • Tarbagatayskiy
 • Tsentralno-Kazakhstanskiy
 • Turgayskiy
 • Uralskiy
 • Ustyurtskiy
 • Zapadno-Altayskiy
 • Zaysanskiy
Renseignements
Les Espaces Protégés au Kazakhstan
Selon les données de la Base de données mondiale des Espaces Protégés, le Kazakhstan compte un Parc National, trois Parcs Naturels Nationaux, 32 Réserves Naturelles Nationales et 64 "Zakaznik".


Sources : World Database on Protected Areas (WCPA)